انواع ازدواج در دوران جاهلیت
129 بازدید
تاریخ ارائه : 1/14/2013 11:17:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

1- ازدواج صداق: همان ازدواج رایج در همه ادیان اسمانی است که زمان ان نا معین و مهر معین است.
2- ازدواج متعه(موقت):این نوع ازدواج در ادیان الهی سابق رواج داشت و ملتهای غیر الهی نیز به ان ملتزم بودند. در این ازدواج مهر و زمان معلوم است.
3- ازدواج اماء: به معنای پیوند با کنیزان است. کنیزانی را که از جاهای مختلف برای فروش می اوردند. هر کس یکی از انها را می خرید، بی انکه مهری بپردازد،همسرش می شد.
4- ازدواج مقت: ازدواج پسر بزرگ خانواده با زن یا زنان پدرش ازدواج مقت نام داشت. اسلام به شدت این ازدواج را مورد نهی قرار داد.
5- ازدواج شغار: در این نوع پیوند ، شخص با دختر یا خواهر دیگری ازدواج می کرد تا او نیز با خواهر یا دختر او ازدواج کند.
6- ازدواج رهط: نکاح مشارکت یا دسته جمعی. در این نوع ازدواج، عده ای از مردان در تصاحب یک زن شرکت می کردند.
7- ازدواج اختین: ازدواج با دو خواهر هم زمان.
8- ازدواج مخادنه (دوستانه): وقتی زنی، مردی را یا مردی، زنی را به دوستی می گرفت.
9- ازدواج استبضاع: شخص همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت یا صفات پسندیده ی دیگر داشت قرار می داد تا از او صاحب فرزند شود.
10- ازدواج تعویضی: دو مرد زنانشان را با هم عوض می کردند.
اسلام با اکثر این ازدواجها به شدت مقابله کرد و چنین روشهای زناشویی را حرام دانست.