آسیب شناسی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره)
67 بازدید
تاریخ ارائه : 1/22/2013 9:45:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

امام خمینی رضوان الله علیه در برخورد با گروه ها و طیف های مختلف سیاسی چه بسا مواضعی را بر می گزید که سر آن حتی بر نزدیک ترین یاران و همراهان وی مخفی بود. او با عدم پذیرش حرکت های الحادی و گروه های ظاهراً انقلابی ملحد و عدم تایید آنان و نیز به شمار نیاوردن آن ها در زمره متحدان مبارزان اسلامی،هر چند از دید ظاهر بخشی از نیرو های به اصطلاح چریکی مخالف نظام را از دست می داد، اما با شناخت و باور عمیق خود نسبت به ماهیت پوچ، خائنانه و بی ریشه گروه ها، عطایشان را به لقای نکبت‌بارشان بخشید تا خود در آینده به راه های انحرافی که رفته اند اعتراف کنند. موضع گیری های صریح و کوبنده امام در برابر جریان های الحادی صرفاً بار مبارزه با آن ها را نداشت، بلکه به نحوی زمینه رشد را به جریان های نفاق نیز سد می کرد و برای آنان نیز هشدار بود. مواجهه امام با جریان نفاق بسی حساس تر و دقیق تر بود، به همان اندازه که جریان نفاق پیچیده عمل می کرد، امام نیز با آنان به نحوی پیچیده و ظریف عمل نمود. جریان نفاق با حرکت مسلحانه به اسم اسلام و تحت شعارهای قرآنی و تمسک به نهج البلاغه ولی با اهداف مادی و قدرت‌طلبانه به پیش می رفت، که امام ـ رحمه الله علیه ـ با تیزبینی و ژرف‌نگری، انحراف آنان را تشخیص داد.
موضع امام ـ رحمه الله علیه ـ در قبال خط نفاق با موضع علنی ایشان در قبال خط الحاد متمایز بود. با این که ایشان پس از بررسی های لازم به ماهیت غیراسلامی خط نفاق پی برده بود، ولی از آن جا که امام ـ رحمه الله علیه ـ رهبری نکته‌سنج و زمان‌شناس بود و به پیامد های امور توجه داشت، ‌در قبال خط نفاق صرفاً به عدم تایید اکتفا کرد. زیرا خط نفاق چنان وجاهت و مقبولیت یافته بود که کمتر کسی در آن روزگار می توانست خیانت و دورویی آنان را باور کند. ذکاوت و کاردانی امام ـ رحمه الله ـ آن ها را به اتخاذ شیوه ای واداشت که کمترین لطمه را به اتحاد یاران ایشان وارد آورد و در عین حال سند روشن‌بینی و شناخت عمیق وی از جریان ها باشد. شهید استاد مطهری ـ رحمه الله علیه ـ در خصوص ژرف‌نگری امام ـ رحمه الله علیه ـ در ارتباط با جریان نفاق فرمود: همه ما لغزیدیم جز امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ[حوزه، ش 1، ص 12.] که این جمله حکایت از این دارد که نگرش امام ـ رحمه الله علیه ـ به مسایل نفاق چقدر ریشه ای و عمیق بوده است.