هجوم خاموش عرفان کیهانی در فصل خواب مسئولین
61 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/8/15
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرفان کیهانی مکتب التقاطی نوظهوری است که از چند سال پیش فضای معنوی کشور را تا حدودی آلوده ساخته و با اغفال و بهره گیری از احساسات عده ای از جوانان و دانشجویان پاک و ساده دل، زمینه های انحرافاتی عمیق عقیدتی و بینشی را در آنها بوجود آورده است. با دستگیری محمدعلی. ط سردستۀ این حرکت متعارض دینی و فرهنگی توسط مقامات امنیتی و قضائی کشور، ریزشهای زیادی در مجموعه عرفان کیهانی بوجود آمد امّا پس از آزادی مشروط ارباب حلقه ها از زندان حرکت این جریان ضد ارزشی وارد فاز جدیدی از فعالیتهای تخریبی معنوی شده است.