خلاصه ای از احکام نماز
57 بازدید
محل ارائه: سازمانهای دولتی
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امور نماز بر 4 دسته کلی تقسیم می شود: 1- مقدمات نماز 2- مقارنات نماز 3- مبطلات نماز 4- مقارنات نماز در این جزوه به مسائل اساسی و مبتلی به چهار دسته فوق اشاره خواهد شد.